įtrinti

įtrinti
įtrìnti, į̃trina, įtrýnė K, Rtr, NdŽ, ; SD185, N, M, L, LL274,275 1. tr. 1 trinant daryti, kad įsigertų, įsiterptų: Vaistas reikia gerai odon įtrìnti Š. Įtrinti gyvsidabrio į kūną Db. Įtrìnti špiritaus Rsn. Žaizdos negalima liesti pirštais, nes taip giliau įtrinami nešvarumai . | refl. tr.: Insitrýniau [vaistų], anryt paskėliau – atslūgo visa (visas tinimas) DrskŽ. 2. tr. įtepti kokiu tepalu, ar šiaip kuo: Druska iñtrina karvės tešmenį LzŽ. Įtrýniau su česnaku [nosį] – praėjo visa sloga Jd. Paimk muilą, įtrìnk blauzdžiūtes sutrūkusias – sugysi Klt. Pirma įtrýdavo su tuo akmenaičiu smilkminius Pgg. Patirpo taukų, į̃trina [kailinius] – i nieko nesivelia Mšk. Pats nuskusdavai, juos (kailius) įtrìndavai, minkštai išdirbdavai, gražiai Mšk. Į dešras taip [salietros deda], kumpius į̃trina . Paruošto karpio gabaliukai įtrinami prieskoniais su druska . | refl. tr.: Insìtrini gerai [kojas], kai liepsna dega, i išdega sopė Klt. Piemenėlis insitrýnė sau blyną taukais ir nuejo pas keltuvas valgydamas Rod. 3. tr. ilgai trinant vieną į kitą įkaitinti: Tik pamėginkit paprastai trinti pagalį į pagalį ir paregėsit, kad šitaip pagalių karštai neįtrinsit ir ugnies iš jų neišgausit Db. 4. tr. sutrynus, sugrūdus įdėti: Įtrink taukinės, pipirų į viralą J. Nu tatai į sriubą įtrìns, ka jau kvepėtų, silkės galvą Ms. Į vandenį įdėdavom cibulę, druskos, o kartais dar silkę įtrìnsi – i rasalas Žlp. Bulbos tik ir garsvyčios, da kad silkę kokią įtrýnė garsvyčiose Krs. Suodžiuosan iñtrinam lašinių ir koserėn inkešam [išputusiam gyvuliui] Kpč. 5. tr. įveikti, nugalėti: Kap susgav[o] any[s] galiniuotis, trynė trynė, vienas vieno neiñtrina (ps.) Lz. 6. tr. Trgn padaryti nešvarų, įtepti, įmurzinti: Intrýnęs marškinius – išplausk Drsk. Žiūrėk, tavo visi parėdai kuoj intrinti . Kad neintriñt[ų], nusvelka kelnes Mrc. Intrýniau skarelę . Neantriñ' paduškos LzŽ. Tokis intrìntas andarokutis tik žąsų ganyt, o ne bažnyčion Sn. Kur tu intrýnei kojas, rankas? Azr. | refl. tr., intr.: Labai insitrýniau nagus Lp. Mėlynių, prašom, šiųmetinių, tik gal nenorėsit instrìnt Kpč. Ne pono darbas, instrìnsi tiktai Drsk. Išskalauna i vė ansìtrina [drabužiai] LKKXII26 (Grv). Matai, jų gražūs rūbai, bijo įsitrinti V.Krėv. Insitryniau rankeles in geltonus linelius (d.) Vlk. 7. tr. važinėjant suplūkti, sukietinti, įvažinėti: Jau kelias įtrintas Ėr. Keliai neįtrintì, maža kas važinėja Rm. Įtrintu keliu lengvai dribnojo arkliai V.Bub. 8. tr. 1 apvynioti siūlais (šeivas): Įtrìnk šeivą J. Pusę šeivos įtrýnė ir išgaravo pats Slnt. Su kalvaratu į̃trina šeivą Rdn. Tik man šeivas įtrìnkit dėl audimo, aš išausiu Trg. Kreivai įtrýniau šeivą – tokiais grumulais Jrb. A tu šeivų į̃trini? Gs. Po tokio susitarimo viena laumė ėmė aust, kita – šeivutes įtryt BsMtII196(Tlž). 9. tr. įbrazduoti, įtarkuoti: Iñtrinu burokų, saują bulbų virtų indedu Klt. 10. refl. NdŽ, 1 įsibrauti, įsigrūsti, įsisukti: Ir įsitrýnė į tarpą J. Mes skubiai įsitrinam darbininkų tarpan ir tenai pranykstam J.Bil. | Vargais negalais katinas įsitrynė į to dvaro sklepą LTR(ž.). | Mikrobai įsitrina [į organizmą] pro mažas žaizdeles V.Laš. ^ Varu neįsitrinsi malonėn (neįgysi palankumo) Blv.sunkiai įsitaisyti į kokią vietą: Aš įsitrýniau į malūną Ms. Insitrýt moka in geras vietas atvažiavę, čia Amerika jiemi Prn. O ana, pamislyk, i įsitrýnė (gavo geresnes pareigas)! End. Še, Rapolas jau įsitrynė, lupa šimtus dabar Lnkv. Dievo malone įsitrynė į mokymo darbą Db. 11. refl. įsitaisyti gyventi, apsigyventi: Kiti įsitrýnė Akmenė[je] Vgr. 12. tr. prk. išlavinti, išmokyti: Vaiką dabar gali antrìnt, an godno dabar gali pastatyt LzŽ. 13. intr. prk. įkyrėti: Intrýnė barniai Ut. 14. refl. prk. įsibrėžti: Metų nepakavosi: koks brūkšnys ir insitrýnęs an kaktos Vj. \ trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti; pietrinti; pratrinti; pritrinti; raztrinti; sutrinti; užtrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • įtrinti — įtri̇̀nti vksm. Įsitrýniau véidą kremù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aitrinti — aitrinti, ina, ino tr., aĩtrinti 1. rš daryti aitrų, kartų. 2. pykdyti, užgaulioti; aistrinti: Kvailo žmogaus nereikia aitrinti Svn. Jis labai nuolaidus žmogus: aitrink jį kaip nori, neužpyks Svn. Aitrina sielą, kaip geležį rūdys, tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtepti — įtèpti, į̃tepa, į̃tepė K, NdŽ; Q147, R115, MŽ151, Sut, N 1. tr. įtrinti kokiu tepalu ar šiaip kuo: Sūdas mostimis inteptas SD252. Stebulę išvirinęs gerai su tepalu į̃tepi, ir drūta stovia Jrb. Añtepė sviestu Grv. Antẽpus nereikia kliudyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įtrynimas — įtrynìmas sm. (2) NdŽ, įtrynimas (1) Rtr, KŽ 1. M, LL274, Šlč → įtrinti 1: Vaistų įtrynimas į kūną Db. Pirtyse būdavo atliekamos įvairios gydymo procedūros: masažai, įtrynimai su karšta žvake rš. | refl. KŽ. 2. refl. NdŽ, KŽ → įtrinti 10 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrinti — atitrìnti, atìtrina, atitrynė tr. KŽ, DŽ1, atatrìnti Š, Žl; RtŽ trinant atgaivinti: Atitrynė, dar atgaivino brolį Dr. Ta buvo nuslabnėjusi, stingo čia žemėn – Kazė tik beatitrynė Trk. Sako, vieną dieną buvo nublogęs, subėgo i Norkų šeimyna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datrinti — ×datrìnti, dàtrina, datrynė (hibr.) tr. 1. privarginti, nukamuoti: Man ir dàtrina tie darbai Ds. 2. įkyrėti priekaištais, užgraužti: Datrynė ana visus LTR(Ds). trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaitrinti — tr. padaryti skaudų: Išaĩtrinti žaizdą, išsopinti BŽ465. aitrinti; įaitrinti; išaitrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukti — išsùkti, ìšsuka, o (ìšsukė) 1. tr. K, M, Š, LL289, Rtr, NdŽ sukant išimti, ištraukti, pašalinti ką įtvirtintą, įsuktą: Išsùkti (sraigtą) BŽ77. Išsùksiu su grąžtu vinį, ir parskils medis J. Dominykas nieko neatsakė, pypkę iš dantų ištraukė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”